Bemutatkozás

Alapítványi iskolánk 1997-ben japán pedagógusok és művészek adományaiból Okuma Nobuko neves japán zenepedagógus kezdeményezésére jött létre. Ő az alapító M. Komáromi Gyöngyivel együtt, aki az iskolát létrehozta és pedagógiai koncepcióját megalkotta. Okuma Nobukoról


Az iskola pedagógiai programjának alapelvei, céljai, és értékei:

 

Az iskola a reformpedagógiai irányzatok nyomán haladva olyan nevelést-oktatást kíván megvalósítani, amelynek középpontjában a gyermek áll. Szervezeti keretei és formái, nevelésfilozófiája részben hasonlítanak a Jena Plan iskoláéhoz, tartalmában azonban más, a magyar és ezzel összefüggésben az európai kultúra értékeinek megismerésére és elfogadására, kritikai gondolkodásra nevel.

 

Az iskola a teljes világkép átadására törekszik, amely azt jelenti, hogy az egyetemes örök törvények sokoldalú megismerését tartja fontosnak. Toleranciára, a sokszínűség, a pluralizmus elfogadására, a világ más kultúrái iránti nyitottságra nevel. A szereteten alapuló humanista értékeket helyezi előtérbe, az ősi tudás értékeinek megismerésével, és megőrzésével együtt.

 

Az iskola független intézmény, vallás mellett nem elkötelezett, politikai pártokhoz nem kötődik. 

 

A pedagógiai program legfontosabb vonása, hogy alkalmazkodik a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz, a komplex tudást, a sokoldalú műveltséget tekinti elérendőnek. a tanulást örömteli tevékenységgé kívánja tenni, amelyben a gyermek kielégítheti kíváncsiságát, képessé válik az önálló tanulásra. Az ősi kultúra értékeinek megőrzésére, a természetes műveltség elsajátítására, a környezet és természet megbecsülésére és védelmére, a technikai-civilizációs eredmények felelős és erkölcsös felhasználására nevel. Kis létszámú tanulócsoportokban, az egyéni képességeket, tulajdonságokat és fejlődési tempót figyelembe véve oktatja és neveli a tanulókat. Sajátosságaiból következően a tevékenységek nagy része nem osztály-specifikus, lehetőség van a sokféle csoportbontásra, csoportképzésre is.

 

Az iskola nevelőiskola, nemcsak ismereteket oktat, a gyermek egész személyiségének fejlesztésével foglalkozik. Iskolai feltételek között megvalósítja a nyugodt, otthonos légkört és körülményeket. Az iskola a szerves műveltséget közvetíti a gyermekeknek tanulmányaik során. Ennek tanítása megjelenik az oktatás-nevelés minden területén. Különös jelentőséget kap ezért az oktatásban az alapvetően szerves rendszerű magyar hagyományos kultúra szellemiségének, a népművészet értékeinek, rendszerének megismertetése a gyerekekkel.

 

Mindezek olyan ősi tudást közvetítenek, amely a tudomány, technika, művészet minden területén alkalmazhatóak.

A tanórák mellett az ú.n. évköri projektek célja is a komplex, a világ összefüggéseiben, teljességében való gondolkodás megtanítása. A projekt oktatási forma speciális formája az iskolai oktatásnak

Kooperatív óraszervezéssel, a tanulásművészeti és projekt módszerek alkalmazásával, az egyéni és csoportos differenciálással érjük el azt a célt, hogy a gyerekek önmagukhoz képest a legjobban fejlődjenek, valamint olyan tanulási környezet alakítunk ki, ahol életszerű, valós problémákkal találkozhatnak a gyerekek. Lehetőségeket kapnak arra, hogy tudásukat más tantárgyak tanulásában, és az iskola világán kívül is alkalmazzák.

Értékelésük árnyaltan történik, több egyénre szabott értékelési alkalom során, többféle módszerrel.

 

A nevelés során nemcsak az értelmi intelligencia fejlesztését tartjuk szem előtt, hanem az érzelmi intelligencia fejlesztését is, amelynek fontos eszközei a biztonságot, önbizalmat adó otthonos légkör és a művészetek hangsúlyossága az iskola életében.

 

Az általános iskolai oktatás-nevelés mellett zeneiskolai oktatásban is részesülnek a gyerekek. Valamennyi gyermek játszik hangszeren. A zenei nevelés a „Legyen a zene mindenkié!” kodályi gondolat jegyében folyik, amelynek lényege a komplex személyiségfejlesztés, és alapvető célja a zene megszerettetése, a zenei műveltség megalapozása.

 

 

Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  |  Telefon: +36 83 320-007; Mobil: +36 30 635-3537   |  Levélcím: 8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12.
E-mail: eletfa.iskola [kukac] gmail [pont] com, eletfaiskola.keszthely [kukac] gmail [pont] com